Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

( pro prodej zboží )
platné od 1. dubna 2012

AD VIVUM s.r.o., se sídlem náměstí Na kopci 130, 285 61 Žleby, okres Kutná Hora, IČ 264 49 765, DIČ CZ26449765, provozovna Štepánská 6/535, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl C, vložka 83034, vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), tyto

všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

 1. POJMY
  Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:
  1. Prodávající resp. Dodavatel – obchodní společnost AD VIVUM s.r.o., se sídlem Na kopci 130, 285 61 Žleby, okres Kutná Hora, IČ 264 49 765
  2. Kupující resp. Odběratel - Podnikatel nebo Spotřebitel
  3. Podnikatel - osoba ve smyslu § 2 obchodního zákoníku
  4. Spotřebitel - fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
  5. Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel
  6. Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek
  7. Kupní smlouva - závazkový vztah vzniklý uzavřením písemné kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
  8. Kupní cena - cena Zboží sjednaná dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé uzavřením Kupní smlouvy, jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud rámcová kupní smlouva, Kupní smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Rozhodné právo a právní režim
  1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.
  2. Uzavřením Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního zákoníku řídit režimem obchodního zákoníku.
  3. V případě, kdy Kupující je nesporně Spotřebitelem, bude se vzájemný závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím - Spotřebitelem řídit občanským zákoníkem a ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, která jsou v rozporu s ochranou práv Spotřebitele, stanovenou příslušnými právními předpisy se nepoužijí.
 4. Kupní smlouva
  1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.
  2. K uzavření Kupní smlouvy dochází také potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím, anebo přijetím nabídky Prodávajícího Kupujícím. Za potvrzení Objednávky se považuje i odeslání nebo předání Zboží Kupujícímu v souladu s Objednávkou. K uzavření Kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím a potvrzením dodacího dokladu Kupujícím, nebo převzetím Zboží Kupujícím a jeho zaplacením.
 5. Práva a povinnosti Stran
  1. Základní povinností Prodávajícího je dodat Zboží Kupujícímu, předat mu příslušné doklady a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží v souladu s ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
  2. Další povinnosti Prodávajícího jsou stanoveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě.
  3. Základní povinností Kupujícího je zaplatit za Zboží Kupní cenu ve stanovením termínu splatnosti a převzít dodané Zboží v souladu s ustanovením Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní Smlouvy.
  4. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou písemnou rámcovou kupní smlouvu je povinen oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodní firmy/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této jeho povinnosti.
  5. V případech, kdy Kupující je nebo byl v prodlení s úhradou Kupní ceny nebo její části a Prodávající s Kupujícím uzavřel na úhradu tohoto závazku písemnou dohodu o úhradě závazku, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu na základě jim vystaveného daňového dokladu-faktury za každou takto uzavřenou dohodu o úhradě závazku poplatek ve výši 2% dlužné částky, min. však 1.000,00 Kč. K tomuto poplatku se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. Splatnost tohoto daňového dokladu-faktury je 14 kalendářních dnů.
  6. Další povinnosti Kupujícího jsou stanoveny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě.
 6. Objednávky
  1. Objednávku Zboží provádí Kupující faxem, emailem nebo písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Prodávajícího. V případě telefonické objednávky je Kupující povinen ve lhůtě do 3 pracovních dnů objednávku osobně předat Prodávajícímu nebo ji zaslat dodatečně v písemné, faxové nebo emailové podobě, jinak ji Prodávající nemusí akceptovat.
  2. Změnu písemně potvrzené objednávky nebo její zrušení, jakožto i písemně akceptované nabídky Prodávajícího Kupujícím lze provést pouze písemnou dohodou Stran. Prodávající má nárok uplatňovat náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené objednávky nebo písemně akceptované nabídky Prodávajícího Kupujícím.
 7. Dodání Zboží
  1. Dokladem o dodání Zboží je faktura nebo dodací doklad (prodejka nebo dodací list), obsahující specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu za položku Zboží a za celou dodávku.
  2. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření Kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.
 8. Kupní cena, sleva z Kupní ceny, bonusy
  1. Kupní cena Zboží je cena smluvní a je stanovena Ceníkem prodávajícího, platným v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, nebo je určena písemnou kupní smlouvou, platnou objednávkou Kupujícího nebo platnou nabídkou Prodávajícího. Dohoda o kupní ceně Zboží vznikne i tím, že Kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí Zboží cenu ve výši požadované Prodávajícím.
  2. Kupní cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění a cla, není-li písemně sjednáno jinak
  3. Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu Zboží nejpozději na základě daňového dokladu-faktury vystaveného Prodávajícím (dále jen "faktura"). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu v den dodání Zboží.
 9. Fakturace
  1. Splatnosti faktury je 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, není-li písemně sjednáno jinak.
  2. Faktura musí být Kupujícímu předána nebo odeslána na adresu Kupujícího uvedenou v Rámcové kupní smlouvě, kupní smlouvě nebo na jinou adresu, kterou Kupující určil v objednávce. V pochybnostech se má za to, že faktura byla Kupujícímu doručena pátý kalendářní den po jejím odeslání (přičemž za den odeslání se pro tento účel považuje následující den po dni vystavení faktury).
  3. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.
  4. Kupující je povinen každou platbu Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře (Kupní nebo jiné smlouvě). Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
  5. Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu.
 10. Vratné obaly
  1. V případech, kdy je Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je Kupujícímu účtována vratná záloha.
  2. Záloha za vrácené obaly je Kupujícímu vrácena nebo odečtena od ceny další dodávky.
  3. Kupující je povinen tyto obaly vrátit zpět Prodávajícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží. Pokud nedojde k vrácení zálohovaných obalů, má se za to, že Kupující od Prodávajícího tyto obaly koupil.
 11. Odpovědnost za vady Zboží
  1. Prodávající odpovídá za vadu Zboží, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době.
  2. Prodávající rovněž odpovídá za další vadu Zboží, jež vznikne na Zboží po přechodu nebezpečí škody, jestliže je způsobena porušením povinností Prodávajícího.
  3. Poskytl-li Prodávající smluvní záruku za Zboží (čl.13), odpovídá za vadu Zboží, která se projeví v této záruční době
 12. Vyloučení odpovědnost za vady Zboží
  1. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, o kterých Kupující v době uzavření Kupní smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla Kupní smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností Zboží, které Zboží mělo mít podle Kupní smlouvy.
  2. Jestliže Prodávající dodá Zboží se souhlasem Kupujícího před dobou stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby dodat chybějící část nebo chybějící množství dodaného Zboží nebo dodat náhradní Zboží za dodané vadné Zboží nebo vady dodaného Zboží opravit.
 13. Smluvní záruka za jakost
  1. Poskytne-li Prodávající Kupujícímu písemně smluvní záruku za Zboží, odpovídá za vadu Zboží, která se projeví v této záruční době.
 14. Postup při uplatňování a vyřizování reklamací
  1. Nároky z vad Zboží a lhůty a postup při jejich uplatnění se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.
  2. . Reklamační řízení nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit Kupní cenu za Zboží.
 15. Nabytí vlastnického práva
  1. Kupující nabývá vlastnického práva ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno. Před předáním nabývá Kupující vlastnického práva k přepravovanému Zboží, když získá oprávnění zásilkou nakládat.
 16. Sankce
  1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího, se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do zaplacení.
  2. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího o více než 14 (čtrnáct) kalendářních dnů se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každou odeslanou, byť i nedoručenou "advokátní upomínku". Tato smluvní pokuta se vyúčtovává touto upomínkou a Kupující je povinen ji uhradit ve lhůtě v ní stanovené. Uhradí-li Kupující dlužnou částku včetně této smluvní pokuty ve lhůtě stanovené v upomínce, nebude Prodávající požadovat po Kupujícím úhradu úroků z prodlení ve smyslu ust. čl. 16.1. VOP
  3. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo jakéhokoli ostatního závazku z Kupní nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a/nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek vyplývajícího o více než 21 ( dvacetjedna ) kalendářních dnů se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího dnem následujícím po uplynutí této lhůty uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 12% dlužné částky, min. však 3.000 Kč. Tuto smluvní pokutu je Kupující povinen a zavazuje se uhradit Prodávajícímu do 3 ( tří ) kalendářních dnů ode dne vzniku jejího nároku.
  4. Uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Prodávajícím a/nebo zaplacení úroků z prodlení a/nebo smluvních pokut Kupujícím nezprošťuje Kupujícího povinnosti uhradit dlužný závazek a není tím ani dotčeno právo Prodávajícího domáhat se náhrady škody. Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhradu škody nezapočítávají. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokuty bez ohledu na zavinění. Okolnosti vylučující odpovědnost za porušení povinnosti Kupujícího nemají vliv na povinnost platit smluvní pokuty.
  5. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, smluvní pokuty, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.
 17. Doručování
  1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:
   1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu jeho provozovny.
   2. Prodávající zasílá písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v rámcové kupní smlouvě, písemné Kupní smlouvě nebo objednávce Kupujícího a nebo na jinou adresu, kterou mu Kupující písemně sdělil.
  2. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
   1. třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak
   2. den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím
   3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl
   4. den, kdy Prodávající byl vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností (čl. 17.1.2) nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena.
 18. Řešení sporů - rozhodčí doložka
  1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen „ZRŘ“). V souladu s ust. § 19, odst. 1 a 4, ZRŘ se smluvní strany dohodly na postupu řízení a na těchto základních pravidlech pro rozhodčí řízení:
   1. spor bude rozhodován jedním rozhodcem, jmenovaným ve smyslu ust. § 7, odst. 1, ZRŘ tajemníkem Asociace pro rozhodčí řízení, se sídlem Vinohradská 89, 120 00 Praha 2, IČ 26639971 (dále jen „Asociace“), ze seznamu rozhodců vedeného Asociací, zveřejněného na internetové adrese: www.asrr.cz.,
   2. rozhodčí řízení se zahajuje žalobou a je zahájeno dnem, kdy žaloba došla na adresu Asociace,
   3. spor bude rozhodcem rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami ve lhůtě stanovené rozhodcem,
   4. rozhodčí poplatek za řízení činí 4% hodnoty předmětu sporu, nejméně však 6.000,- Kč, expresní příplatek za projednání a rozhodnutí věci do 40 kalendářních dnů činí 2% hodnoty předmětu sporu, nejméně však 3.000,- Kč,
   5. výzvy rozhodce, usnesení a rozhodčí nález se doručují do vlastních rukou účastníků, náhradní doručení není vyloučeno,
   6. doručování se provádí u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku, u fyzické osoby na adresu uvedenou ve Smlouvě, když na tuto adresu fyzická osoba výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem,
   7. nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl,
   8. za den doručení se považuje i den, kdy odesílatel byl vyrozuměn o tom, že se zásilku adresátovi nepodařilo doručit pro to, že se na své adrese určené k doručování písemností nezdržuje/nesídlí a z tohoto důvodu byla zásilka poštou vrácena,
   9. rozhodce může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci rozhodčího řízení Asociaci nebo jiné třetí osoby, a v tomto rozsahu ho smluvní strany zprošťují mlčenlivosti,
   10. otázky řízení neupravené touto rozhodčí doložkou budou rozhodnuty rozhodcem.
 19. Odpovědnost za škodu, náhrada škody
  1. Odpovědnost Stran za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo Kupní smlouvě uvedeno jinak.
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro Prodávajícího ze závazkového vztahu na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy.
  3. Strany se dohodly, že výše náhrady škody je omezena pouze na nahrazení škody předvídatelné, nikoli skutečné škody, ušlého zisku či jakékoli nepřímé nebo následné škody jakkoli vzniklé Stranám či třetím osobám. Strany se dohodly, že výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinností Prodávajícího nebo Kupujícího, představuje částku maximálně do výše Kupní ceny dodaného Zboží, ohledně něhož došlo ke škodné události, nebude-li dohodou Stran sjednána jiná výše.
 20. Závěrečná ujednání
  1. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky.
  2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy/dohody o úhradě závazku se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření.
  3. Příslušné části Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Kupní smlouvy platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  5. Kupující svým podpisem Kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy/dohody o úhradě závazku stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího, považuje je za jasné, srozumitelné a určité a souhlasí s tím, že se tyto obchodní podmínky stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy/rámcové kupní smlouvy/dohody o úhradě závazku a vzal na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 273 obchodního zákoníku závazné pro úpravu vztahů Smluvních stran.
  6. Změna práv a povinností z uzavřené Kupní smlouvy, jakož i postoupení práv a povinností Kupujícího z takové Kupní smlouvy, podléhají souhlasu Prodávajícího.
 21. Platnost a účinnost
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2012.
  2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na internetové stránce Prodávajícího: www.advivum.cz.
Za AD VIVUM s.r.o.
Ing. Vladimír Buřič v.r.
jednatel

V Praze dne 30. 3. 2012

 
 
AD VIVUM s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 83034,
se sídlem Na kopci 130, 285 61 Žleby, okres Kutná Hora,
IČ 264 49 765